عنوان من

دوست دارم هر زمان سراغ خلق اثری می روم حس و حال همان روزم را در نظر بگیرم و قید و بند این را ندارم که کارم در محدوده خاصی بگنجد. از این روست که آثارم را از آن چیزی می دانم که بر اساس یک حس جوانه زده و جلو رفته است. زمان نقاشی یکپارچه حس می شوم و اثر در دستانم جاری می شود و آنچه را حس می کنم اجرا می کند. تمامی آثارم بر مبنای فضای موجود شکل می گیرند.
این روزها نارنجی غالب ترین رنگ در تابلوهایم است. حتی گاهی والورهای نارنجی روی نارنجی، چرا که نارنجی برایم به منزله شور است. یک شوق درون. زیباست برای من روی پالت نقاشی ام رنگ غالب من رنگ نارنجی باشد تا نقاشی ام را از شور و شوق درونم انباشته کنم و اثری بیافرینم که فقط شور بی پایان درونم را منعکس کند.
دغدغه حفظ آثارم و مهم تر از آن اشاعه هنر نقاشی ام همواره شوق پدید آوردن طراحی صفحات آثارم در این شاخه از هنرم در گرافیک شد، و همواره به پویا بودن معتقدم.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.