محتوا و ویژگی کلی مجله و سلیقۀ مخاطب عامل اصلی تعیین کنندۀ قطع مجله و شکل صفحات و چگونگی صفحه آرایی و شخصیت و دریچۀ بصری جلد آن است. جلد مجله دو نقش اصلی را ایفا می کند: یکی محافظت و در برگرفتن صفحات داخل مجله و دوم ترغیب خواننده به ادامۀ خواندن آن و تبدیل مجله به محصولی دوست داشتنی.

 

 

بدیهی است که جلد شماره های مختلف یک مجله باید روحیۀ بصری ثابت و در عین حال ویژگی های خاصی داشته باشد. ساختار کلی بصری جلد، که در همه شماره ها ثابت می ماند، به انگلیسی یونیفرم و به فراسوی اونیفورم است. اونیفورم باید بدیع و مناسب ماهیت کلی مجله باشد.

 

 

در برخی مجله ها که سرلوحه یا خطوط سنتی عیناً و بدون هیچ ابداع و تغییری خوشنویس می شود. اونیفورم وظیفه دارد که فضای جلد را روز آمد کند و آن را با روح زمانه هماهنگ سازد و به گونه ای با سرلوحه تلفیق شود که جلد مجله، در مجموع، حالتی نو و معاصر داشته باشد. طراح جلد باید به سلیقۀ مخاطبان مجله از نظر بصری آشنا باشد و مجموعۀ عناصر بصری جلد را به طریقی طراحی کند و سامان دهد که در میان ده ها جلد دیگر در روزنامه فروشی ها جلوه کند و میل به توّرق و توجه به محتوا را در بیننده برانگیزد. اگر روی جلد صورت انسان یا چهرۀ حیوانی باشد، جهت او باید به طرف درون مجله، یعنی سمت تورق آن، قرار گیرد و به طور کلی جهت تصویر یا عکس روی جلد، باید به سمت مخالف عطف باشد، در غیر اینصورت، حتماً باید هدفی در تغییر جهت چهره وجود داشته باشد. سرلوحه غالباً بالای جلد مجله قرار می گیرد، ولی برای دستیابی به فضای بصری امروزی یا خلاقیت و نوجویی می توان آن را در قسمت های دیگر نیز قرار داد، مشروط برآنکه طراح در مجموع عناصر بصری روی جلد را به خوبی و یا موفقیت سامان داده باشد. برای راحتی گفت و گو دربارۀ جلد مجله با لیتوگرافی و چاپخانه و سردبیر و مانند اینان روی جلد را در اصطلاح صفحۀ یک جلد و پشت آن را صفحۀ دو جلد و ادامۀ صفحۀ اخیر را صفحۀ سه جلد و صفحۀ پشت آن را، که در امتداد صفحۀ یک جلد است، صفحۀ چهار جلد می نامند، این نامگذاری باعث می شود که هنگام گفت و گو دربارۀ این چهار صفحه ایهامی پیش نیاید. اونیفورم جلد گاهی فقط یک صفحه جلد را در برمی گیرد و در صفحۀ چهار جلد از تبلیغات برای پر کردن صفحه استفاده می شود . اما در بسیار موارد می توان هم صفحه یک هم صفحه چهار جلد را به اونیفورم اختصاص داد و این دو صفحه را از نظر بصری به هم ربط داد تا، مانند تابلو، هر یک فضای بصری واحد ایجاد کنند .

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.