اصطلاح ” صفحه آرایی” در فارسی امروز معادل واژۀ انگلیسی ” لی اوت” و فرانسوی ” میزانپاژ” است. صفحه آرایی در کاربردی عام، در تمام آثار گرافیکی دارای نوشتار و واژه حضور دارد و گاهی مفهوم مشترکی با واژۀ ” دیزاین” پیدا می کند که در هنر گرافیک اهمیت بسیار دارد.

 

اما هرگاه به صورت اخص، صحبت از آموزش صفحه آرایی به میان آید، منظور صفحه آرایی کتاب، روزنامه، مجله، کاتالوگ و بروشور است. توضیحات من نیز به آموزش صفحه آرایی مجله و روزنامه و کتاب اختصاص دارد. در آغاز ضروری بود که- با اشاره ای به انقلاب صنعتی، درک کنیم، گرافیک در شکل امروزی آن، پس از انقلاب صنعتی، یعنی اواخر قرن هجده به ظهور رسید و توضیحی دربارۀ اصطلاح خاص طرح های خطی، و این توضیح لازم است که صفحه آرایی، امروزه شاخه مهمی از گرافیک است که کاربردهای گوناگون دارد، بخش وسیعی از مفهوم کلی و پراهمیت ” دیزاین” را در گرافیک تشکیل می دهد، و در گرافیک معاصر دنیا ساختار و کلیت یک اثر گرافیکی را ارزش می بخشد. فراگیران باید درک کنند که برای کسب موفقیت در یادگیری صفحه آرایی انجام دادن تمرین های بسیار و مداوم ضروری است، به گفتۀ میلتون گلیزر از بزرگ ترین و مشهورترین طراحان گرافیک جهان ” هنر یعنی کار مداوم” واضح است این عبارت تعریف علمی و دقیقی از هنر نیست، ولی تجربۀ این طراح موفق را در پایان دوران میان سالی به خوبی می شناسد، بدون تمرین و کار بسیار زیاد در هیچ شاخۀ هنری نمی توان موفق شد. صفحه آرایی مجله بنابر فرهنگ فارسی معین، مجله مجموعه ای است که به طور مرتب منتشر شود و شامل مقالاتی در موضوعی و امر یا در موضوعات مختلف است. تعریف دقیق تر از مجله چنین است : ” مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور منظم و با فاصله انتشار مرتب و تحت شمارۀ ردیف و دوره و تاریخ معین در زمینه های گوناگون (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این ها) بیش از دوبار در سال منتشر شود و در تهیه مطالب آن بیش از یک نفر مشارکت داشته باشند و نیز دارای بیش تر از یک مقاله باشد.” موضوع مجله معمولاً تخصصی است و مخاطبی خاص دارد ولی مخاطبان روزنامه ها، به طورکلی، عموم مردم اند، و به گروه ویژه ای مربوط نمی شود. قطع مجله معمولاً از روزنامه کوچک تر است و شیرازه و نوعی صحافی دارد ولی ورق های روزنامه را بدون دوخت لابه لای هم قرار می دهند. تاریخ مصرف مجله نیز با روزنامه تفاوت دارد : مجله فقط برای یک روز ارزشمند نیست،آن را نگاه می دارند و از بعضی از انواع آن که به صورت مرجع در آمده اند مدتها استفاده می کنند و به همین علت بر قطع و انواع صحافی آن اثر می گذارد. صفحه آرایی مجله عبارت است از ایجاد نظم و روابط منطقی و موزون بین عناصر نوشتاری و تصویری و فضاهای خالی در دو صفحۀ مقابل هم مجله با هدف تسهیل خواندن و ترغیب خواننده به ادامۀ خواندن از طریق ایجاد زیبایی و نوآوری و خلاقیت. مواد خام مجله مقالات مختلفی است که به صورت دستنویس یا تایپ شده همراه عکس ها و تصایرها و جدول ها و طراحی های در اندازه هایی مختلف و شکل های متنوع (بعضی به صورت اسلاید و برخی در لوح فشرده) تحویل سردبیر مجله می شود. پس از آن، با صفحه بندی می توان مجموعۀ آنها را به شکل مجموعه ای منظم و همگون در آورد که نه تنها مخاطب به سهولت بتوان آن را بخواند، بلکه به ادامه خواندن هم ترغیب شود.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.